Vi har fokus på sundhedsfagligt validerede nationale IT-løsninger, som skaber sammenhæng for borgerne i mødet med sundhedsvæsenet.

SYNLAB Medical Digital Services har specialiseret sig i nationale IT-løsninger og infrastruktur, som anvendes af alle sundhedsvæsenets parter. Vi har mere end 15 års erfaring og unik viden om sundhedsvæsenets mange parter, de mange interesseorganisationer og talrige IT-systemer på sundhedsområdet.

Vi ser os selv som den konsensussøgende samarbejdspartner, som omsætter visionære idéer til lettilgængelig infrastruktur og brugervenlige løsninger, der skaber værdi for borgere og sundhedsprofessionelle.

Vision

Vi vil være blandt de førende IT-leverandører af nationale portaler med patient- og borgerrettede services, som primært tager sit udgangspunkt i samspillet mellem sundhedsvæsenet og de kommunale tilbuds mange aktører og samarbejdspartnere.

Mission

Vi tager grundlæggende udgangspunkt i, at det enkelte menneske, patient eller borger ønsker at tage ansvar for egen sundhed og velfærd.

Muligheden for patientens eller borgerens aktive medvirken i relevante processer har derfor højeste prioritet i vore løsninger.

Inddragelsen af faglighed i alle sammenhænge, evidens og reel værdi for brugerne vægtes højt.

Forretningsetik

At være en førende leverandør på nationale løsninger forpligter.

Vi bestræber os derfor på altid at være den ordentlige og troværdige samarbejdspartner, der bidrager med at skabe det fælles rum, hvor fortsat udvikling og fagligt forpligtende samarbejde med kunden, andre leverandører, sundhedsfagligt personale, professionelle aktører omkring borgeren eller patienten selv, kan trives i åben dialog.

Dette forpligtende samarbejde er forankret i de brugerfora, projekt- og styregrupper, som er tilknyttet de forskellige projekter og leverancer i diverse nationale, regionale og lokale grupper. Aktuelt er vores interessenter således en meget bred skare af organisationer og interessegrupper. Det drejer sig typisk om repræsentanter for datakonsulenter, personale i lægepraksis, de fem regioners forskellige kontaktpersoner, læger fra almen- og speciallægepraksis, repræsentanter fra laboratorier, sygehuse, andre sundhedsfaglige aktører, systemleverandører og endelig også MedCom.

Drifts- og udviklingsmål

Igennem de opnåede faste drifts- og udviklingsaftaler ligger der således en række forpligtelser i forhold til den optimale drift- og IT-mæssige sikkerhed i vore løsninger.

Vi vil udvise rettidig omhu gennem en stadig proaktiv indsats og dermed være en førende spiller, når det gælder løbende udvikling i forhold til funktionsmæssige og lovgivningsbetingede ønsker og tilpasninger.

Endelig har vi et ønske om løbende at afprøve og tage ny teknologi ind i processerne for således altid at være i stand til at åbne døre i stedet at skulle agere under snerrende begrænsninger.

Historien bag SYNLAB Medical Digital Services

SYNLAB Medical Digital Services har været med til at udvikle den nationale IT-infrastruktur inden for sundhedsområdet successivt via en række delkomponenter, der naturligt er vokset på skuldrene af de tidligere projekter og infrastruktur. Det repræsenterer en samlet IT-infrastruktur og arkitektur, der er udviklet med udgangspunkt i laboratorie- og almen praksisområdet.

Firmaet hed oprindeligt DMDD A/S og blev grundlagt i 2003 af fire virksomheder, som hver især har specialiseret sig i udvikling og drift af elektroniske patientjournalsystemer i den primære sundhedssektor i Danmark.

I et samarbejde mellem de fire virksomheder og MedCom Danmark, blev man enige om at afprøve ideen om ”WebReq”, som er et web-baseret laboratorierekvireringssystem til læger, speciallæger og hospitaler i hele Danmark. Dette nye system skulle være et intelligent kommunikationssystem, der kunne lette arbejdsgangene og fjerne den høje fejlprocent, der var i forbindelse med blodprøvetagning rundt omkring i lægehusene og på hospitalerne i landet.

Ved brugen af WebReq har man i væsentlig grad fået reduceret fejlkilder i forbindelse med laboratorierekvirering – glasmærkningen, manuelle registreringer og indlæsninger. Dette sparer både arbejdstimer, penge og man undgår, at patienter skal have taget prøver på ny.

SYNLAB Medical Digital Services arbejder fortløbende med udvikling af WebReq og af implementering af nye produkter, der understøtter flere arbejdsgange, processer og flows ude i klinikkerne, – herunder kvalitetssikring og akkreditering af lægepraksis.

SYNLAB Medical Digital Services tidslinje

-

2003
2003

DMDD A/S bliver grundlagt

Firmaet Dansk Medicinsk Data Distribution bliver grundlagt i 2003 af fire ejere af lægesystemer.

2003

2003 – 2008: Fra Minikald …

Systemet Minikald bliver en midlertidig løsning, der giver adgang til WebReq. Da Minikald ikke er tæt integreret med lægesystemet, kræves manuel indtastning ved overførsel af flere informationer.

2004
2004

2004 – 2011: … til fuld udbredelse af WebReq

WebReq udvikles af DMDD i samarbejde med organisationer og interessegrupper, herunder almen lægepraksis, bioanalytikerne, WebReq-brugergruppen for de fem regioner, SSI, repræsentanter for datakonsulenterne og laboratorierne i klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, DSKB, DSKM, DSPAC, DSKI, laboratoriesystemerne MADS, Logica, CSC-Labka og MedCom.

2009
2009

Udviklingen af WebReq fortsætter

Implementering af nye produkter til WebReq fortsætter. Her understøttes flere arbejdsgange, processer og flows ude i klinikkerne – herunder kvalitetssikring og akkreditering af lægepraksis. WebQuality lanceres til kvalitetssikring af klinisk biokemiske analyser udført i lægepraksis på klinikkens eget udstyr. Laboratorierne får nu muligheden for at sende automatiske remindere til almen praksis om at udføre WebQuality.

2009

Rekvisitionshotellet lanceres

Rekvisitionshotellet var oprindeligt tiltænkt at lette de enkelte opgaver i praksis, men blev udviklet til en unik løsning for både primær- og sekundærsektoren. Rekvisitionshotellet er med til at optimere patientsikkerheden samt sikre borgernes frie valg af behandlingssted.

2014
2014

Web-Patient lanceres

Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem borger og praktiserende læge om borgerens helbred. I Web-Patient bestiller lægen elektroniske hjemmemålingsskemaer, som borgeren automatisk modtager sms/e-mail om. Borgeren er i hjemmet, logger på med sit NemID, foretager måling og indberetter elektroniske hjemmemålinger, som valideres og sendes direkte retur til lægesystemet.

2017
2017

Tilbagesvar lanceres

Tilbagesvar var en funktion i WebReq og lægesystemerne, som automatisk fulgte op på parakliniske undersøgelser. Tilbagesvar minimerede risikoen for utilsigtede hændelser (UTH), da man kunne se hvilke undersøgelser, der manglede at blive fulgt op på. Derfor kunne man reagere straks og systematisk på afvigelser i flowet – fra bestilling af undersøgelse til svaret var givet til borgeren.

2017

Blanketserver og Digitale Blanketter lanceres

Forsikrings- & Pensions-attester var de første elektroniske blanketter, der blev koblet op på fhv. DMDD’s Blanketserver. De digitale blanketter er udviklet i formatet ‘Den Dynamiske Blanket’ og er dermed integreret i lægesystemerne. Dette giver et procesunderstøttende sagsflow og en effektiv digital arbejdsgang mellem parterne, som reducerer forsendelsesudgifter og giver et aktivt samspil med borgeren.

2018
2018

MobilLab lanceres

Løsningen understøtter den praktiserende læge og laboratoriet i at planlægge og udføre prøvetagning hjemme hos borgeren. MobilLab prøvetagning rekvireres af lægen direkte i WebReq. Borgerens kontaktoplysninger og prøvetagningsadresse hentes automatisk fra lægesystemet. Enkel konfiguration gør MobilLab i stand til at tilbyde automatisk planlægning af ruter og aftaler med borgerne.

2018

Blodprøvebooking lanceres

Blodprøvebooking understøtter ambulatoriet, læge og borger ved booking af prøvetagning i ambulatorium. Lige så snart en rekvisition ligger på Rekvisitionshotellet, kan borgeren booke en tid til prøvetagning på Blodprover.dk og springe køen i venteværelset over. Med Blodprøvebooking kan ambulatorierne let planlægge og optimere ressourcer og kapacitet i forbindelse med prøvetagning på borgere i selve ambulatoriet.

2019
2019

SYNLAB Medical Digital Services

DMDD A/S bliver solgt til den europæiske laboratorievirksomhed SYNLAB. Alle DMDD’s nuværende aktiviteter, videreudvikling og udviklingen af nye løsninger i Danmark fortsætter. Det er intentionen at bringe DMDD’s produkter, viden og evner ud i SYNLAB’s afdelinger i Europa.

Første skridt er igangsat med et pilotprojekt i Ungarn.

2020
2020

Coronaprover.dk

I samarbejde med Danske Regioner og Sundheds- & Ældreministeriet udvikler SYNLAB Medical Digital Services en samfundskritisk digital løsning, der giver flere danskere adgang til test for coronavirus.
Coronaprover.dk IT-understøtter praktiserende læger, vagtlæger, podeklinikker og borgere ved rekvirering og booking af prøvetagning for COVID-19.