SYNLAB Medical Digital Services har været med til at udvikle den nationale IT-infrastruktur inden for sundhedsområdet successivt via en række delkomponenter, der naturligt er vokset på skuldrene af de tidligere projekter og infrastruktur. Det repræsenterer en samlet IT-infrastruktur og arkitektur, der er udviklet med udgangspunkt i laboratorie- og almen praksisområdet.

Firmaet hed oprindeligt DMDD A/S og blev grundlagt i 2003 af fire virksomheder, som hver især har specialiseret sig i udvikling og drift af elektroniske patientjournalsystemer i den primære sundhedssektor i Danmark.

I et samarbejde mellem de fire virksomheder og MedCom Danmark, blev man enige om at afprøve ideen om ”WebReq”, som er et web-baseret laboratorierekvireringssystem til læger, speciallæger og hospitaler i hele Danmark. Dette nye system skulle være et intelligent kommunikationssystem, der kunne lette arbejdsgangene og fjerne den høje fejlprocent, der var i forbindelse med blodprøvetagning rundt omkring i lægehusene og på hospitalerne i landet.

Ved brugen af WebReq har man i væsentlig grad fået reduceret fejlkilder i forbindelse med laboratorierekvirering – glasmærkningen, manuelle registreringer og indlæsninger. Dette sparer både arbejdstimer, penge og man undgår, at patienter skal have taget prøver på ny.

SYNLAB Medical Digital Services arbejder fortløbende med udvikling af WebReq og af implementering af nye produkter, der understøtter flere arbejdsgange, processer og flows ude i klinikkerne, – herunder kvalitetssikring og akkreditering af lægepraksis.

-

2003
2003

DMDD A/S bliver grundlagt

Firmaet Dansk Medicinsk Data Distribution bliver grundlagt af fire ejere af lægesystemer.

2003

2003 – 2008: Fra Minikald …

Systemet Minikald bliver en midlertidig løsning, der giver adgang til WebReq. Da Minikald ikke er tæt integreret med lægesystemet, kræves manuel indtastning ved overførsel af flere informationer.

2004
2004

2004 – 2011: … til fuld udbredelse af WebReq

WebReq udvikles af DMDD i samarbejde med organisationer og interessegrupper, herunder almen lægepraksis, bioanalytikerne, WebReq-brugergruppen for de fem regioner, SSI, repræsentanter for datakonsulenterne og laboratorierne i klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, DSKB, DSKM, DSPAC, DSKI, laboratoriesystemerne MADS, Logica, CSC-Labka og MedCom.

2009
2009

Udviklingen af WebReq fortsætter

Implementering af nye produkter til WebReq fortsætter. Her understøttes flere arbejdsgange, processer og flows ude i klinikkerne – herunder kvalitetssikring og akkreditering af lægepraksis. WebQuality lanceres til kvalitetssikring af klinisk biokemiske analyser udført i lægepraksis på klinikkens eget udstyr. Laboratorierne får nu muligheden for at sende automatiske remindere til almen praksis om at udføre WebQuality.

2009

Rekvisitionshotellet lanceres

Rekvisitionshotellet var oprindeligt tiltænkt at lette de enkelte opgaver i praksis, men blev udviklet til en unik løsning for både primær- og sekundærsektoren. Rekvisitionshotellet er med til at optimere patientsikkerheden samt sikre borgernes frie valg af behandlingssted.

2014
2014

Web-Patient lanceres

Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem borger og praktiserende læge om borgerens helbred. I Web-Patient bestiller lægen elektroniske hjemmemålingsskemaer, som borgeren automatisk modtager sms/e-mail om. Borgeren er i hjemmet, logger på med sit NemID, foretager måling og indberetter elektroniske hjemmemålinger, som valideres og sendes direkte retur til lægesystemet.

2017
2017

Tilbagesvar lanceres

Tilbagesvar var en funktion i WebReq og lægesystemerne, som automatisk fulgte op på parakliniske undersøgelser. Tilbagesvar minimerede risikoen for utilsigtede hændelser (UTH), da man kunne se hvilke undersøgelser, der manglede at blive fulgt op på. Derfor kunne man reagere straks og systematisk på afvigelser i flowet – fra bestilling af undersøgelse til svaret var givet til borgeren.

2017

Blanketserver og Digitale Blanketter lanceres

Forsikrings- & Pensions-attester var de første elektroniske blanketter, der blev koblet op på fhv. DMDD’s Blanketserver. De digitale blanketter er udviklet i formatet ‘Den Dynamiske Blanket’ og er dermed integreret i lægesystemerne. Dette giver et procesunderstøttende sagsflow og en effektiv digital arbejdsgang mellem parterne, som reducerer forsendelsesudgifter og giver et aktivt samspil med borgeren.

2018
2018

MobilLab lanceres

Løsningen understøtter den praktiserende læge og laboratoriet i at planlægge og udføre prøvetagning hjemme hos borgeren. MobilLab prøvetagning rekvireres af lægen direkte i WebReq. Borgerens kontaktoplysninger og prøvetagningsadresse hentes automatisk fra lægesystemet. Enkel konfiguration gør MobilLab i stand til at tilbyde automatisk planlægning af ruter og aftaler med borgerne.

2018

Blodprøvebooking lanceres

Blodprøvebooking understøtter ambulatoriet, læge og borger ved booking af prøvetagning i ambulatorium. Lige så snart en rekvisition ligger på Rekvisitionshotellet, kan borgeren booke en tid til prøvetagning på Blodprover.dk og springe køen i venteværelset over. Med Blodprøvebooking kan ambulatorierne let planlægge og optimere ressourcer og kapacitet i forbindelse med prøvetagning på borgere i selve ambulatoriet.

2019
2019

SYNLAB Medical Digital Services

DMDD A/S bliver solgt til den europæiske laboratorievirksomhed SYNLAB. Alle DMDD’s nuværende aktiviteter, videreudvikling og udviklingen af nye løsninger i Danmark fortsætter. Det er intentionen at bringe DMDD’s produkter, viden og evner ud i SYNLAB’s afdelinger i Europa.

2020
2020

Coronaprover.dk

I samarbejde med Danske Regioner og (daværende) Sundheds- & Ældreministeriet udvikler SYNLAB Medical Digital Services en samfundskritisk digital løsning til rekvirering og booking af PCR-test for COVID-19. 

Coronaprover.dk understøtter praktiserende læger og borgere i rekvirering og booking af PCR-test for COVID-19 samt testcenterpersonale i planlægning og optimering af deres ressourcer og kapacitet. 

31. marts 2023 lukkede websitet Coronaprover.dk og de sidste nationale testcentre ned.