Databehandleren er ansvarlig for udvikling og drift af IT-systemerne WebReq og Web-Patient, der gør det muligt at stille relevante oplysninger til rådighed for parterne på sundhedsområdet.

Formålet med databehandleraftalen er at regulere hvordan og til hvilket formål, databehandleren skal behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige samt at sikre, at den dataansvarliges personoplysninger behandles i henhold til den dataansvarliges retningslinjer og instrukser samt gældende databeskyttelseslovgivning.

Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”Databeskyttelsesforordningen”), samt parternes efterlevelse af Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Nærværende databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.

Databehandleraftale
Tillæg til databehandleraftale