Tilbagesvar er en ny funktion i WebReq og lægesystemerne, som automatisk følger op på parakliniske undersøgelser. Tilbagesvar minimerer risiko for utilsigtede hændelser (UTH), da man med Tilbagesvar altid vil kunne se, hvilke undersøgelser, der mangler at blive fulgt op på, og derfor kan reagere straks og systematisk på afvigelser i flowet – fra bestilling af undersøgelse til svaret er givet til borgeren.